ชื่อ: นายบัณฑิต สร้อยคำ
ตำแหน่ง: สาธารณสุขอำเภอสิรินธร (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-4536-6127, 0-4536-6258
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 08-9418-7775
E-MAIL:

ชื่อ: นายพลกฤต วรสันต์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอสิรินธร (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
รับผิดชอบ: งานฝ่ายบริหารทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-4536-6127, 0-4536-6258
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 08-9624-3432
E-MAIL: itti.rat@hotmail.com

ชื่อ: นายชำนาญ เหลากลม
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รับผิดชอบ: งานฝ่ายยุทธศาสตร์สาธารณสุขและงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-4536-6127, 0-4536-6258
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 08-4897-0990
E-MAIL:yuthsirinthorn@windowslive.com
ชื่อ: นายวันชัย พิลาพันธ์
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รับผิดชอบ: งานฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคและงานผู้สูงอายุ
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-4536-6127, 0-4536-6258
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 08-9428-6607
E-MAIL:wonchai.9999@hotmail.com
ชื่อ: นางวัฒนา สายเนตร
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รับผิดชอบ: งานฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-4536-6127, 0-4536-6258
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 08-7241-4370
E-MAIL:
ชื่อ: นางสาวสาระยา พวงพันธ์
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
รับผิดชอบ: งานฝ่ายควบคุมโรคและงานฝ่ายสนับสนุนบริการสุขภาพ
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-4536-6127, 0-4536-6258
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 09-5609-7151
E-MAIL:n_atta00@hotmail.com
ชื่อ: นายวีระยุทธ อุระทา
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
รับผิดชอบ: กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-4536-6127, 0-4536-6258
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 08-0735-3806
E-MAIL:
jun_weerayooth@hotmail.com ,junweerayooth26@gmail.com
ชื่อ: นางปวริศา แสนทวีสุข
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
รับผิดชอบ: งานรับส่งเอกสาร วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ ประสานงานหน่วยงานราชการ
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-4536-6127, 0-4536-6258
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 09-4268-7807
E-MAIL:
ชื่อ: นายเสถียร นาทอง
ตำแหน่ง: พนักงานช่วยเหลือคนไข้
รับผิดชอบ: งานภาคสนาม ดูแลบริเวณภายนอกอาคาร ระบบน้ำประปา ไฟฟ้าแสงสว่าง
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-4536-6127, 0-4536-6258
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 06-2451-5315
E-MAIL:
ชื่อ: นางระเอียด ศรีสุระ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ
รับผิดชอบ: ดูแลบริเวณภายในอาคารสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-4536-6127, 0-4536-6258
เบอร์โทรศัพท์มือถือ:
E-MAIL:

กลับสู่หน้าหลัก