ชื่อ: นายไชยา พรหมเกษ
ตำแหน่ง: สาธารณสุขอำเภอสิรินธร (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-4536-6127, 0-4536-6258
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 08-6874-7079
E-MAIL:promag_chai@hotmail.com

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

ชื่อ: นายสมชาย บุญตะวัน
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอสิรินธร (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
รับผิดชอบ: งานฝ่ายบริหารทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-4536-6127, 0-4536-6258
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 08-7243-4450
E-MAIL:

ชื่อ: นางจิราภรณ์ พิลาพันธ์
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
รับผิดชอบ: งานควบคุมโรค, งานคุ้มครองผู้บริโภค
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-4536-6127, 0-4536-6258
เบอร์โทรศัพท์มือถือ:
E-MAIL:

ชื่อ: นางสาวระพีพรรณ ขวัญรักษ์
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและการบัญชี
รับผิดชอบ: งานการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-4536-6127, 0-4536-6258
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 08-0477-1752
E-MAIL:

ชื่อ: นางปวริศา แสนทวีสุข
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
รับผิดชอบ: งานเอกสาร ภายในและภายนอกหน่วยงานราชการ
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-4536-6127, 0-4536-6258
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 09-6696-6460
E-MAIL:
ชื่อ: นายเสถียร นาทอง
ตำแหน่ง: พนักงานช่วยเหลือคนไข้
รับผิดชอบ: งานภาคสนาม ดูแลบริเวณภายนอกอาคาร ระบบน้ำประปา ไฟฟ้าแสงสว่าง
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-4536-6127, 0-4536-6258
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 06-2451-5315
E-MAIL:
ชื่อ: นางระเอียด ศรีสุระ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ
รับผิดชอบ: ดูแลบริเวณภายในอาคารสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-4536-6127, 0-4536-6258
เบอร์โทรศัพท์มือถือ:
E-MAIL:

กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและบริการ

ชื่อ: นายชำนาญ เหลากลม
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รับผิดชอบ: งานยุทธศาสตร์สาธารณสุขและงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-4536-6127, 0-4536-6258
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 08-4897-0990
E-MAIL:yuthsirinthorn@windowslive.com
 
ชื่อ: นางสาวยุพิน แพงทรัพย์
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รับผิดชอบ: งานสนับสนุนบริการสุขภาพ ,งานสาธารณสุขมูลฐาน
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-4536-6127, 0-4536-6258
เบอร์โทรศัพท์มือถือ:
E-MAIL:
ชื่อ: นายวีระยุทธ อุระทา
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
รับผิดชอบ: งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-4536-6127, 0-4536-6258
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 08-0735-3806
E-MAIL:
jun_weerayooth@hotmail.com ,junweerayooth26@gmail.com

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ชื่อ: นางวัฒนา สายเนตร
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รับผิดชอบ: งานส่งเสริมสุขภาพ,งานโรคไม่ติดต่อ,งานการแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-4536-6127, 0-4536-6258
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 08-7241-4370
E-MAIL:

 

กลับสู่หน้าหลัก