ชื่อ - นามสกุล :นางวัฒนา สายเนตร
ตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานส่งเสริมสุขภาพ งานโรคไม่ติดต่อ
ที่อยู่ :สนง.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร
Telephone :0872414370
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
หน้าที่ในกลุ่ม :