ชื่อ: นายมัธยม สุพัฒน์
ตำแหน่ง: สาธารณสุขอำเภอสิรินธร (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-4536-6127, 0-4536-6258
เบอร์โทรศัพท์มือถือ:
E-MAIL:

ชื่อ: นายสมบัติ มูลศรี
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอสิรินธร (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
รับผิดชอบ: งานฝ่ายบริหารทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-4536-6127, 0-4536-6258
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 08-1955-7102
E-MAIL:

ชื่อ: นายชำนาญ เหลากลม
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รับผิดชอบ: งานฝ่ายยุทธศาสตร์สาธารณสุขและงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-4536-6127, 0-4536-6258
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 08-3372-3200
E-MAIL:
ชื่อ: นายวันชัย พิลาพันธ์
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รับผิดชอบ: งานฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคและงานผู้สูงอายุ
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-4536-6127, 0-4536-6258
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 08-9428-6607
E-MAIL:
ชื่อ: นางวัฒนา สายเนตร
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รับผิดชอบ: งานฝ่ายเวชปฏิบัติชุมชนและครอบครัว
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-4536-6127, 0-4536-6258
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 08-7241-4370
E-MAIL:
ชื่อ: นางอัมพิกาต์ คุ้มญาติ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
รับผิดชอบ: งานฝ่ายควบคุมโรคและงานฝ่ายสนับสนุนบริการสุขภาพ
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-4536-6127, 0-4536-6258
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 08-
E-MAIL:
ชื่อ: นายวีระยุทธ อุระทา
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-4536-6127, 0-4536-6258
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 08-7261-8186
E-MAIL:
jun_weerayooth@hotmail.com
ชื่อ: นางสาววรรวิสาข์ ภูพันนา
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-4536-6127, 0-4536-6258
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 08-2750-2151
E-MAIL:
ชื่อ: นายเสถียร นาทอง
ตำแหน่ง: คนงาน
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-4536-6127, 0-4536-6258
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 08-6263-6968
E-MAIL:

 

กลับสู่หน้าหลัก