ประวัติความเป็นมา
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร เริ่มเปิดทำการวันที่ 1 ตุลาคม 2534 โดยมีนายสมร แข่งขันเป็นสาธารณสุขอำเภอคนแรก
และได้ก่อสร้างอาคารชั่วคราวที่สถานีอนามัยนิคมลำโดมน้อย ติดกับ ที่ทำการนิคมลำโดมน้อย ในปีพ.ศ. 2536 ได้ก่อสร้าง
อาคารสำนักงานใหม่ ตามแผนผังการก่อสร้างอำเภอสิรินธร โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหลังใหม่นี้ตั้งอยู่ถนน
สถิตย์นิมานกาล ข้างสถานีตำรวจภูธรอำเภอสิรินธร และโรงพยาบาลสิรินธร มาจนถึงปัจจุบัน

รายชื่อสาธารณสุขอำเภอที่เคยดำรงตำแหน่งที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร
1. นายสมร แข่งขัน ดำรงตำแหน่งปี 2534 ถึงปี 2535
2. นายอดุลย์ วรรณชาติ ดำรงตำแหน่งปี 2535 ถึงปี 2543
3. นายสมัย พูลทอง ดำรงตำแหน่งปี 2543 ถึงปี 2546
4. นายประกอบ ศรศิริ ดำรงตำแหน่งปี 2546 ถึงปี 2549
5. นายยุรวัฒ ทองผา ดำรงตำแหน่งปี 2549 ถึงปี 2552
6. นายชัยณรงค์ สุวรรณกูฏ ดำรงตำแหน่งปี 2552 ถึง 2554
7. นายมัธยม สุพัฒน์ ดำรงตำแหน่งปี 2554 ถึง ปัจจุบัน

ผลงานดีเด่นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร
ปี 2542 ได้รับรางวัลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ระดับโซน จังหวัดอุบลราชธานี
ปี 2542 ได้รับรางวัลชนะเลิศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น จังหวัดอุบลราชธานี
ปี 2542 ได้รับรางวัลชนะเลิศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

วิสัยทัศน์
"เป็นเลิศด้านบริหาร ได้มาตรฐานด้านบริการ"

พันธกิจ
1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาสุขภาพ
2. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุข
3. กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานบริการสาธารณสุข
4. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
5. ดำเนินการบริหารงานบุคคล งานพัสดุ ตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย

วัฒนธรรมองค์กร
" รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา พัฒนาเป็นนิจ จิตบริการ ทำงานเป็นทึม "

ค่านิยม
"เอกภาพในการทำงาน ชาวบ้านคือเป้าหมาย ก้าวไปอย่างมีคุณภาพ"

เป้าประสงค์
1. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
2. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี สามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้
3. หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับมีการบริหารจัดการทึ่ดี

ยุทธศาสตร์
1. สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ และแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
2. เสริมสร้างให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง มีการป้องกันควบคุมโรคและจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี พัฒนาสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบการทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กลับสู่หน้าหลัก