ชื่อ: นายสุทัศน์ สีทน
ตำแหน่ง: สาธารณสุขอำเภอสิรินธร (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-4536-6127, 0-4536-6258
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 08-3378-5862
E-MAIL:
ชื่อ: นายประเสริฐ สุระพล
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอสิรินธร (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-4536-6127, 0-4536-6258
เบอร์โทรศัพท์มือถือ:
E-MAIL:


ชื่อ: นายประเสริฐ สุระพล
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอสิรินธร (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-4536-6127, 0-4536-6258
เบอร์โทรศัพท์มือถือ:
E-MAIL:

ชื่อ: นางสาวรธิดา ขวัญรักษ์
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและการบัญชี
รับผิดชอบ: งานการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-4536-6127, 0-4536-6258
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 08-0477-1752
E-MAIL:

ชื่อ: นางปวริศา แสนทวีสุข
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
รับผิดชอบ: งานเอกสาร ภายในและภายนอกหน่วยงานราชการ
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-4536-6127, 0-4536-6258
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 09-6696-6460
E-MAIL:
ชื่อ: นายเสถียร นาทอง
ตำแหน่ง: พนักงานช่วยเหลือคนไข้
รับผิดชอบ: งานภาคสนาม ดูแลบริเวณภายนอกอาคาร ระบบน้ำประปา ไฟฟ้าแสงสว่าง
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-4536-6127, 0-4536-6258
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 06-2451-5315
E-MAIL:
 
ชื่อ: นางสาวสุนันทา ลานนท์
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ
รับผิดชอบ: ดูแลบริเวณภายในอาคารสำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-4536-6127, 0-4536-6258
เบอร์โทรศัพท์มือถือ:
E-MAIL:


ชื่อ: นายชำนาญ เหลากลม
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รับผิดชอบ: งานยุทธศาสตร์สาธารณสุขและงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-4536-6127, 0-4536-6258
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 08-4897-0990
E-MAIL:yuthsirinthorn@windowslive.com
ชื่อ: นางชชมน เกษอาสา
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รับผิดชอบ: งานสนับสนุนบริการสุขภาพ ,งานสาธารณสุขมูลฐาน
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-4536-6127, 0-4536-6258
เบอร์โทรศัพท์มือถือ:
E-MAIL:
ชื่อ: นายวีระยุทธ อุระทา
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
รับผิดชอบ: งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-4536-6127, 0-4536-6258
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 08-0735-3806
E-MAIL:
jun_weerayooth@hotmail.com ,junweerayooth26@gmail.com


ชื่อ: นางวัฒนา สายเนตร
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รับผิดชอบ: งานส่งเสริมสุขภาพ,งานโรคไม่ติดต่อ,งานการแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-4536-6127, 0-4536-6258
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 08-7241-4370
E-MAIL:
ชื่อ: นายแมนศักดิ์ โพธิ์ขาว
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
รับผิดชอบ: งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-4536-6127, 0-4536-6258
เบอร์โทรศัพท์มือถือ:
E-MAIL:
ชื่อ: นางจิราภรณ์ พิลาพันธ์
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รับผิดชอบ: งานควบคุมโรค, งานคุ้มครองผู้บริโภค
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-4536-6127, 0-4536-6258
เบอร์โทรศัพท์มือถือ:
E-MAIL:

 

กลับสู่หน้าหลัก