ประวัติความเป็นมา
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร เริ่มเปิดทำการวันที่ 1 ตุลาคม 2534 โดยมีนายสมร แข่งขันเป็นสาธารณสุขอำเภอคนแรก
และได้ก่อสร้างอาคารชั่วคราวที่สถานีอนามัยนิคมลำโดมน้อย ติดกับ ที่ทำการนิคมลำโดมน้อย ในปีพ.ศ. 2536 ได้ก่อสร้าง
อาคารสำนักงานใหม่ ตามแผนผังการก่อสร้างอำเภอสิรินธร โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหลังใหม่นี้ตั้งอยู่ถนน
สถิตย์นิมานกาล ข้างสถานีตำรวจภูธรอำเภอสิรินธร และโรงพยาบาลสิรินธร มาจนถึงปัจจุบัน

รายชื่อสาธารณสุขอำเภอที่เคยดำรงตำแหน่งที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร
1. นายสมร แข่งขัน ดำรงตำแหน่งปี 3 มกราคม 2534 ถึงปี 30 กันยายน 2535
2. นายอดุลย์ วรรณชาติ ดำรงตำแหน่งปี 1 ตุลาคม 2535 ถึงปี 30 พฤศจิกายน 2543
3. นายสมัย พูลทอง ดำรงตำแหน่งปี 1 ธันวาคม 2543 ถึงปี 31 มกราคม 2546
4. นายประกอบ ศรศิริ ดำรงตำแหน่งปี 1 กุมภาพันธ์ 2546 ถึงปี 30 กันยายน 2549
5. นายยุรวัฒ ทองผา ดำรงตำแหน่งปี 1 ตุลาคม 2549 ถึงปี 13 ตุลาคม 2551
6. นายชัยณรงค์ สุวรรณกูฏ ดำรงตำแหน่งปี 14 ตุลาคม 2551 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2554
7. นายมัธยม สุพัฒน์ ดำรงตำแหน่งปี 1 มีนาคม 2554 ถึง 11 พฤษภาคม 2559
8. นายบัณฑิต สร้อยคำ ดำรงตำแหน่งปี 12 พฤษภาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2561
9. นายไชยา พรหมเกษ ดำรงตำแหน่งปี 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 8 ธันวาคม 2565
10. นายสุทัศน์ สีทน ดำรงตำแหน่งปี 9 ธันวาคม 2565 ถึง ปัจจุบัน

ผลงานดีเด่นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร
ปี 2542 ได้รับรางวัลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ระดับโซน จังหวัดอุบลราชธานี
ปี 2542 ได้รับรางวัลชนะเลิศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น จังหวัดอุบลราชธานี
ปี 2542 ได้รับรางวัลชนะเลิศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

วิสัยทัศน์ (Vision)
"เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี "

พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3. ส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพ
4. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านสาธารณสุข

วัฒนธรรมองค์กร
" รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา พัฒนาเป็นนิจ จิตบริการ ทำงานเป็นทึม "

ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข
" MOPH"
M Mastery = เป็นนายตนเอง
O Originallty = เร่งสร้างสิ่งใหม่
P People Centered = ใส่ใจประชาชน
็H Humility = ถ่อมตนอ่อนน้อม

เป้าประสงค์
1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม และมีความเข้มแข็งในการจัดการระบบสุขภาพ
4. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลด้านสาธารณสุขมีประสิทธิภาพบุคลากรมีสมรรถนะและมีความสุข

ยุทธศาสตร์
1. สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ และแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
2. เสริมสร้างให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง มีการป้องกันควบคุมโรคและจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี พัฒนาสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบการทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กลับสู่หน้าหลัก