หมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงพยาบาลสิรินธร
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเข้าสู่ระบบตอบรับอัตโนมัติ 0-4536-6311 -2 0-4536-6149

เบอร์ที่ทำงาน
เบอร์บ้านพัก
101
บริหาร(หน.ฝ่าย)
126
ห้องตรวจโรค
201
แพทย์ประจำ 1
521
คุณทิพรัตน์
626
คุณสุวัฒน์
102
ธุรการ
127
ผู้ป่วยใน
202
แพทย์ประจำ 2
522
คุณสนทยา/ดาหวัน
627
คุณสุริยา
103
การเงิน
128
จ่ายกลาง ซักฟอก
203
ผู้อำนวยการ รพ.
523
คุณสุพาภรณ์/อรทัย
628
นศ.ฝึกงาน
104
บริหาร(FAX)
131
ยุทธศาสตร์
204
แพทย์ประจำ 3
524
คุณศิริพร/เพียงใจ
 
105
รปภ.(ป้อมยาม)
132
ศูนย์คอมพิวเตอร์
205
คุณธนาวุฒิ/อ้อ
531
คุณสุธิตตา/ราตรี
 
106
ห้องเก็บเงิน
133
สิทธิบัตร
206
ทันตแพทย์
532
คุณอาลิดา
 
107
โรงครัว
141
หน.ฝ่ายเภสัชฯ
207
นศ.(ชั่วคราว)
533
คุณกอรปกูล/ยุพิน
 
108
ศูนย์ช่าง
142
ห้องจ่ายยา
301
คุณนาฏนภา
534
คุณสุภัทรา/พัชพร
 
109
แม่บ้าน
143
คลังยา
302
เภสัชกร
611
คุณมณเทียน
 
110
ศูนย์ยานพาหนะ
144
แพทย์แผนไทย
303
จักรกฤษณ์/นงรักษ์
612
คุณจีระวัน
 
111
คลังพัสดุ
151
ชันสูตร
304
พ่อบ้าน/เลิศศักดิ์
613
 
112
ห้องประชุมเอราวัณ
152
เอกซ์เรย์
305
สำรองแพทย์ 4
614
ห้องพักเวร
 
113
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
161
PCU
401
คุณวรวุฒิ
615
 
121
ห้องหัวหน้าฝ่ายการ
163
ส่งเสริมฯ
402
คุณภัทรสุดา
621
คุณมณเทียน
 
122
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน
171
ทันตกรรม
403
คุณศศิกานดา
622
นศ.ฝึกงาน
 
123
รอคลอด
181
ศูนย์ฯคุณภาพ
404
คุณพัชรี
623
คุณธีรุตม์
   
124
กายภาพบำบัด
191
ห้องพักแพทย์
511
คุณรัตนา
624
นศ.ฝึกงาน
   
125
ห้องทำบัตร
192
ห้องผอก.
512
คุณจุติกา
625
นศ.ฝึกงาน
 


กลับสู่หน้าหลัก