1. สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ และแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
2. เสริมสร้างให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง มีการป้องกันควบคุมโรคและจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี พัฒนาสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบการทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

1. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึ่งและเป็นธรรม
2. ระชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี สามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้
3. หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับมีการบริหารจัดการที่ดี