"เป็นองค์กรหลักชั้นนำ ด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ
รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี
เจ้าหน้าที่มีความสุข ภายในปี พ.ศ. 2570 "

"พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วม และยั่งยืน"